Oferta

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA, czyli KLIENCI SZOWES:


 

 

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ, czyli:

 

→  przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,  o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,

 

→  podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),

 

→  podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku  z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej tj.:

organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,
spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie: spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze,
spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%,
organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa  w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

→  OSOBY FIZYCZNE zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub rozwojem ekonomii społecznej w swoich środowiskach lokalnych.

 

→  podmioty i instytucje uprawnione do utworzenia spółdzielni socjalnej, czyli:

• organizacje pozarządowe,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• kościelne osoby prawne.

 

 

 

WSPARCIE SZOWES


 

…udzielane jest na podstawie planu usług, który jest zindywidualizowaną ścieżką wsparcia tworzoną na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania i dokonanej diagnozy.

 

Poprzez spotkania, warsztaty, szkolenia, doradztwo, usługi, wizyty studyjne ma służyć rozwojowi grupy/podmiotu, podniesieniu wiedzy  i umiejętności wśród członków podmiotu, rozszerzeniu działalności, tworzeniu miejsc pracy

 

Oferowane przez nas wsparcie świadczymy bezpłatnie, w siedzibie OWES, bądź w innym wskazanym przez klientów miejscu.

 

 

CO ROBIMY?


 

Informujemy o tym,

CO CIEKAWEGO W ŚWIECIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, nt. bieżących wiadomości z zakresu ekonomii społecznej, aktualnie ważnych wydarzeniach.

 

Animujemy, czyli

Pomagamy AKTYWIZOWAĆ I INTEGROWAĆ lokalne społeczności, BUDOWAĆ partnerstwa, sieci i klastry.

 

Doradzamy, czyli

Wspieramy w ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW, a także POZYSKIWANIU nowych dotacji i ZARABIANIU pieniędzy na działalność społeczną.

 

Szkolimy, czyli

UCZYMY INNYCH I UCZYMY SIĘ OD INNYCH, jak lepiej i efektywniej działać w podmiotach ekonomii społecznej.

 

Świadczymy usługi, czyli

Udzielamy wsparcia w celu ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI i OBNIŻANIA KOSZTÓW działalności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

 

Wspieramy nowe i istniejące przedsiębiorstwa społeczne, czyli

UDZIELAMY DOTACJE I DODATKOWE WSPARCIE dla przedsiębiorstw społecznych.

 

Pobierz także ofertę SZOWES dla regionu koszalińskiego