Animacja

 

 

ANIMACJA I PROMOCJA, czyli…


 

→  tworzenie przyjaznego środowiska lokalnego oraz pobudzanie lokalnych społeczności do działania,

→  tworzenie powiązań pomiędzy sektorem ekonomii społecznej  a administracją, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi,

→  tworzenie i włączanie PES w powiązania kooperacyjne w postaci sieci, klastrów i partnerstw umożliwiające stworzenie więzi gospodarczych i wzmocnienie ekonomiczne PES,

→  partycypacja obywatelska, wzmacnianie sektora obywatelskiego, rozwój III sektora, edukacja obywatelska i podnoszenie kompetencji, realizacja usług społecznych, budowanie

→  wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych (zamówienia publiczne, włączanie PES w realizację zadań użyteczności publicznej, rozwoju inicjatyw lokalnych, współpracy itd.) poprzez działania edukacyjne i informacyjne.

 

WYDARZENIA ANIMACYJNE (m.in. targi, debaty, seminaria), czyli coś, co możemy zrobić wspólnie, włączając lokalną społeczność, organizacje i podmioty propagując ideę ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, oraz stworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej.

 

WIZYTY STUDYJNE, czyli promowanie dobrych praktyk w sektorze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w regionie i kraju.

 

Zachęcamy nowe podmioty, osoby i instytucje do angażowania się w różne formy działalności oraz wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.