Szkolenia

 
Dla chcących zdobyć wiedzę, czyli SZKOLENIA:

 

→  przygotowywanie grup założycielskich podmiotów ekonomii społecznej;

 

→  tworzenie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów;

 

→  prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem
poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej);

 

→  zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi;

 

→  aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej;

 

→  tworzenie biznesplanów, badanie rynku, marketing, stworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów;

 

→  budowanie powiązań kooperacyjnych;

 

→  restrukturyzacja działalności;

 

→  zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej  o charakterze reintegracyjnym;

 

→  umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.