Wsparcie finansowe


Dla chcących stworzyć miejsce pracy, czyli DOTACJE:

 

Dotacje na utworzenie  miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej mogą zostać sfinansowane ze środków projektu „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim”, Powiatowych Urzędów Pracy, Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i środków Unii Europejskiej.

 

Kto może skorzystać:

•  Osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej,

•  Podmioty uprawnione do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej osób prawnych,

•  Podmioty ekonomii społecznej (przekształcające się w przedsiębiorstwo społeczne).

 

Oferujemy:

→  wsparcie doradcze, w tym doradztwo biznesowe w celu opracowania założeń biznesowych przedsięwzięcia,

→  szkolenia, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,

→  wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wniosku o dotację oraz jej rozliczeniu,

→  wsparcie doradcze w procesie uruchamiania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego/powstawania miejsc pracy.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i przyznawania środków na tworzenie miejsc pracy wersja 3.0

2. Załącznik 1. Formularz zgłoszenia podmiotu/instytucji

3. Załącznik 2. Formularz zgłoszenia osoby fizycznej

4. Załącznik 3. Plan działania-indywidualna ścieżka wsparcia

5. Załącznik 4. Karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego

6. Załącznik 5. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu

7. Załącznik 6. Wniosek o przyznanie opieki nad dzieckiem/osobą zależną

8. Załącznik 7. Umowa na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

9. Załącznik 8. Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy

10. Załącznik 9. Biznesplan

11. Załącznik 9a. Harmonogram rzeczowo – finansowy

12. Załącznik 9b. Oświadczenie o podatku VAT

13. Załącznik 10. Karta oceny formalno – merytrycznej oceny biznesplanu

14. Załącznik 11. Oświadczenie o nr rachunku bankowego

15. Załącznik 12b. Umowa o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego

 


ARCHIWUM DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO:

 

Rekrutacja do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

 

Przedłużony termin rekrutacji do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

 

Przedłużony termin rekrutacji do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

 

Rekrutacja do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

 

Do 31.05.2017 r. można składać wnioski o dotacje

 

Trwa rekrutacja na dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych