Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA

(www.aktywneowes.pl)

 

§1

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z grupy stron internetowych o wspólnym adresie domenowym http://aktywneowes.pl – dalej: „Strona internetowa”, w tym w szczególności w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z formularza kontaktowego lub danych kontaktowych dostępnych na Stronie internetowej.

 

§2

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pani Emilia Kowalska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aktywa Plus Emilia Kowalska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin, REGON 320301981, NIP 8511677676.

 

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane przez Panią/Pana do Administratora z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub danych kontaktowych zamieszczonych na Stronie internetowej. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora.

 

§4

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem kontaktowym, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§5

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych w trybie art. 28 Rozporządzenia.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w trybie art. 29 Rozporządzenia, w tym w szczególności przez osoby zatrudniane przez Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

§6

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania, aż do czasu zakończenia korespondencji w przedmiocie zapytania. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody lub zrealizowania celów przetwarzania danych przez Administratora, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 2. Administrator przechowuje dane po upływie okresu wskazanego w ust. 1 w przypadku, gdy dalsze przechowywanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa.

 

§7

 1. Posiada Pani/Pan prawo:
 2. dostępu do swoich danych, w tym w szczególności do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, posiada Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji wskazanych w art. 15 Rozporządzenia;
 3. żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 16 Rozporządzenia;
 4. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 Rozporządzenia, w tym w szczególności, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 5. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 Rozporządzenia, w tym w szczególności, jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Pani/Pana danych osobowych;
 6. W celu skorzystania z uprawnień wymienionych w ust. 1 należy skontaktować się z Administratorem.

 

§8

 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w rozumieniu art. 20 Rozporządzenia, tj. prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, ponieważ przetwarzanie Pani/Pana danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 21 Rozporządzenia, ponieważ przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia.

 

§9

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie Pani/Pana danych następuje z naruszeniem przepisów prawa.
 2. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

 

§10

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie lub otrzymywania informacji marketingowych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania odpowiedzi na zapytanie lub otrzymywania informacji marketingowych.

 

§11

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane. 

 

§12

Administrator udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przyjmuje wszelkie uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie. Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie (+48)516702312, za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@aktywneowes.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.